Početna » Informacije » Priključci

Priključci

Voda

Vodovodni priključak je dio vodovodne mreže od glavne vodovodne cijevi do vodomjera uključujući i  vodomjer. Priključak se sastoji od spoja na glavnu vodovodnu cijev  izvedenog pomoću ogrlice ili drugog odgovarajućeg fazonskog komada sa zatvaračem, ugradbene garniture  i ulične  kape; PE cijevi vodovodnog  priključka, zatvarača prije vodomjera i samog vodomjera. Izradu vodovodnog priključka na  javnu vodovodnu mrežu  vrši isključivo preduzeće Vodovod d.o.o. Mostar  o trošku investitora, a prema važećim zakonskim propisima.

Svaki stambeno-poslovni individualni ili kolektivni objekat  mora imati vlastiti priključak – vodomjer van objekta. Svi ratom devastirani stambeno – poslovni individualni – kolektivni objekti  prilikom rekonstrukcije moraju imati vlastiti priključak i vodomjer.

Vodovod d.o.o Mostar će odobriti podnosiocu zahtjeva priključenje unutrašnjih vodovodnih instalacija na javnu vodovodnu mrežu preko već izgrađenog priključnog voda (grupni priključak) iako isti nije sudjelovao u troškovima njegove izrade, pod sljedećim uslovima:

 • da postoje tehničke mogućnosti za priključenje objekta
 • da se ne ugrožavaju normalni uslovi korištenja cjevovoda od strane svih korisnika i
 • da podnosilac  zahtjeva prema preduzeću Vodovod d.o.o. Mostar  izmiri obavezu plaćanja na ime troškova za priključenje.

Vlasnik odnosno  korisnik,  grupnog priključka dužan je dozvoliti izvođenje radova na postavljanju individualnog priključka ako su ispunjeni uslovi  iz prethodne stavke.

Cijena priključka je određena odlukom Gradskog vijeća grada Mostara Br:01-02-81/12 od 22.03.2012.godine.

Nije dozvoljena izgradnja, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka bez odobrenja. Odobrenje za izgradnju, postavljanje i izmještanje vodovodnog priključka izdaje Vodovod d.o.o. Mostar na zahtjev vlasnika odnosno korisnika objekta uz odgovarajuće uslove. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz prethodne stavke mora se priložiti odobrenje za gradnju ili zemljišno knjižni izvadak sa uknjiženim predmetnim objektom uz kopiju katastarskog plana. Odobrenje za izgradnju ili izmještanje vodovodnog priključka  prestaje da važi ako investitor odobrene radove ne izvede u roku od jedne godine.

Svaka unutrašnja vodovodna instalacija mora imati svoj glavni vodomjer, dok svaki korisnik unutrašnje vodovodne instalacije može imati poseban vodomjer zavisno od tehničkih mogućnosti koje utvrđuje preduzeće Vodovod. Uvođenje posebnih vodomjera u stambene jedinice može se izvršiti samo ako se s tim usaglase i izdvoje sredstva svi vlasnici stambenih i poslovnih jedinica u istoj zgradi, odnosno investitor novog objekta. Međutim, vlasnik jedne stambene ili poslovne jedinice ne može osporiti uvođenje posebnih vodomjera u ostale jedinice te zgrade. Nabavku i ugradnju vodomjera vrši Vodovod d.o.o. Mostar o trošku korisnika. Između priključaka na cijev javnog vodovoda i vodomjera ne smije se izvesti ogranak putem kojeg se može vršiti neregistrovana potrošnja vode iz javnog vodovoda. Održavanje, baždarenje i popravku vodomjera vrši Vodovod d.o.o. Mostar. U slučajevima kada pored glavnog vodomjera u kolektivnim jedinicama- zgradama uz prethodnu saglasnost i ako ima tehničke mogućnosti Vodovod d.o.o. Mostar izvrši uvođenje posebnih vodomjera za stambene jedinice, odgovornost za eventualnu pričinjenu štetu i dovođenje u prvobitno stanje prilikom pucanja cijevi iza glavnog vodomjera do stana snosi vlasnik stambene jedinice.

Kanalizacija

Pod kanalizacijom se podrazumijeva sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda čiji objekti i postrojenja čine jedinstvenu konstruktivnu i funkcionalnu cjelinu.

Otpadnim vodama smatraju se :

 • atmosferske vode (oborinske, površinske i podzemne vode, višak voda mješovitog sistema izdvojen preko kišnih preljeva vode upotrebljene za pranje površina i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnoloških procesa)
 • upotrebljene fekalne vode (sanitarne otpadne vode domaćinstva, ugostiteljskih objekata, bolnica i sl., drenažne vode groblja, sanitarnih deponija i sl.),
 • industrijske otpadne vode zagađene upotrebom u tehnološkom procesu ili pranjem površina na kojima se odvija tehnološki proces.

Otpadne vode odvode se do recipijenta (prijemnika) putem posebnih sistema, objekata i postrojenja koji se dijele na:

 • unutrašnju kanalizaciju,
 • javnu kanalizaciju.

Javna kanalizacija gradi se prema glavnim projektima, a na temelju prostornih i drugih planova. Javna kanalizaciona mreža, u pravilu, se polaže na javnim površinama.

Unutrašnja kanalizacija

Pod unutrašnjom kanalizacijom se podrazumijevaju:

 • instalacije i objekti (uređaji) za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz stambenih,poslovnih i drugih objekata u gradsku kanalizaciju do revizionog (kontrolnog) šahta, kao i
 • kontrolni šaht  iza regulacione linije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju.

Unutrašnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako:

 • da se isključi mogućnost zagađivanja okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, u podzemne slojeve i na drugi način,
 • da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
 • da se onemogući povrat otpadnih voda iz kanalizacije u objekat, usljed uspora u kanalizaciji.

Unutrašnja kanalizacija za odvođenje industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i otporan na agresivne uticaje upotrebljene vode i temperaturu tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njenog sastava i svojstva iz pojedinih pogona i tehnoloških cjelina u kojima nastaju otpadne vode. Kontrolni šaht  je dio unutrašnje kanalizacije prije njenog spoja s javnom kanalizacijom. Kontrolni šaht se u pravilu  postavlja na mjesto do kojeg je osiguran nesmetan pristup. U naseljima u kojima su objekti izvedeni u nizu i udaljeni od javne saobraćajne površine, kontrolni šaht se smješta između javnih saobraćajnih površina i zgrade uz regulacionu liniju. U tom slučaju vanjski spojevi više izlaza iz stambenih i poslovnih objekata pripadaju unutrašnjoj kanalizaciji, a najnizvodniji šaht koji se priključuje na javnu kanalizaciju je kontrolni šaht.

Javna kanalizacija

Javnu kanalizaciju čine: instalacije, građevine i uređaji za odvođenje otpadnih voda od spoja unutrašnje kanalizacije na javnu kanalizaciju do recipijenta. Otpadne vode se odvode mješovitom ili separatnom javnom kanalizacijom. Javna kanalizacija mora biti izvedena i održavana u skladu sa  propisanim standardima i normativima tako da se osigurava kvalitetno odvođenje predviđenih količina vode, da se isključi mogućnost zagađenja razlijevanjem otpadnih voda u podzemne slojeve i na drugi način spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

U dijelovima grada sa mješovitim kanalizacionim sistemom oborinske vode sa javnih površina se mogu direktno puštati u javnu kanalizaciju  preko slivnika s taložnikom, dok u dijelovima grada sa separatnim kanalizacionim sistem oborinske vode se mogu upuštati samo u javnu oborinsku kanalizaciju.

Na području grada gdje je izgrađena javna kanalizaciona mreža prije izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju građevina, investitor je dužan pribaviti saglasnost preduzeća Vodovod d.o.o. Mostar o mogućnostima i uslovima  priključenja objekta na javnu kanalizacionu mrežu.

Vodovod d.o.o. Mostar dužan je podnosiocu zahtjeva za priključenje objekta na javnu kanalizacionu mrežu uz naknadu, izdati:

 • uslove i tehničke podatke potrebne za izradu projektne dokumentacije unutrašnjih instalacija kanalizacije,
 • odobrenje za priključenje objekta na javnu kanalizaciju, ukoliko je projektna dokumentacija urađena na temelju datih uslova i tehničkih podataka.

.